top of page

Meeskond

OJAR - Meeskond

Meeskonna arendamisel on hea mõista meeskonna arengufaase, et kujundada tegevus, mis saab toetada efektiivset meeskonna ja selle liikmete arengut. Enne keskkooli minekut on vajalik läbida põhikool jne. Iga faas on ettevalmistus järgmiseks. Meekonnatunne ja meeskonnaliikmete koostöö sünnib teadlikult või teadvustamata. Oluline on mõista, et meeskonna areng on seotud tulemuslikkusega, seega ainuke asi millega me mängime on ettevõtte tulemuslikkus.

Ilma teadlikkuseta ja kaootilise arendamisega on võimalik saavutada edu, kuid see on pikk protsess ning paljusid häid inimesi kahjustav. Teadlikult meeskonna arengusse panustamine on kiirendus, mis kingib inimestele heaolu ning ettevõttele produktiivsuse ja kasumlikkuse.

Inimesed kannavad endas võimeid ja oskuseid. Inimesed on jõud. Kuidas jõudu juhtida ja võimalusi avarduda on põnev väljakutse. Pöörates tähelepanu meeskonna arendamisele lood arengut ning pakud kõige paremal viisil oma teenuseid ja tooteid ning saavutad voo.

Meeskonna arengu plaan – 5 meeskonna arenguetappi

Jätkusuutlik ja pühendunud meeskonnatöö eeldab, et inimesed juhivad oma ego (kaitse), arendavad aktsepteerimist, suhtlevad tõhusalt, lahendavad konflikte ning pühenduvad üksteisele ja ühisele eesmärgile. Suurimaks väljakutseks on pühendumine üksteisele.

Tahe inimeste grupist suure jõudlusega meeskonnaks kasvada ja ületada kasvuraskused on võimalik. OJAR Edu Agentuuri arenguvahendid aiatavad tagada kerge ja lihtsa ülemineku kõrgeima potentsiaaliga meeskonna poole.

Selleks, et saavutada parimaid tulemusi on hea teada, millises faasis sinu meeskond valdavalt on. Teadmine aitab sul mõista ja teha valikuid, et seeläbi teadlikumalt oma meekonna arengut juhtida.

I Grupp

Grupi liikmetele on omane see, et nad tegutsevad sõltumata teistest liikmetest ja on suhteliselt vähe informeeritud meeskonna probleemidest ja eesmärkidest. Grupp toimib lihtsate eesmärkide puhul, kuid kui keskkond ja eesmärgid muutuvad keerulisemaks on vajalik ellujäämiseks meeskonnaliikmete võimete, oskuste koostööd ja sünergiat. Tihti just tingimuste muutustest saab alguse meeskonna moodustumine. Liikmetel on vaja hakata orienteeruma üksteisele ja ülesannetele. Algavad arutelud ülesannete ulatuse, lähenemise ja sarnaste probleemide määratlemisele.

Selles faasis on kasulik olla juhtimisega hästi kohal ning aidata korraldada meeskonnatööd, ühise eesmärgi seadmist ja juhtimist, kasvatada usaldust ja usaldusväärsust. Õppida suhtlema avatult ning arvestada erinevuste ja mitmekesisusega.

II Mängult meeskond

Paljud meeskonnad ei arene sellest etapist kunagi edasi ja sellepärast mängib otsustavat rolli juhtimine ja arendamine läbi erinevate arenguvahendite. See on faas milles puudub meeskonna tajumine koostöö ja meeskonnatöö mõistes. Olemas on küll ühine eesmärk, kuid peamine tegutsemine toimub isiklikest huvidest. Selles faasis on iseloomulikud erimeelsused ja isiklike huvide põrkumine. Iseloomulikud on staarid ja võimu jagunemine. Liikmete tähelepanu pälvivad pidevalt teiste tehtud ja tegemata asjad. Valdav on arvamused liikmete iseloomu, aususe või vastutusest kõrvale hiilimise ning domineerimiste kohta. Meeskonnas on ilusaid päevi ja raskemaid päevi. Ilusamatel hetkedel on valdavaks positiivsus ja raskematel hetkedel tuleb tegeleda kaebustega teiste meeskonna liikmete kohta. See faas võib muutuda meeskonnale hävitavaks ja vähendada motivatsiooni, kui lasta tal kontrolli alt väljuda. Selles faasis õpitakse tundma individuaalseid tööstiile ja seda, milline on üksteisega koostöö. Erimeelsused ja isiklikud kokkupõrked tuleb lahendada ja õpetada nende lahendamist, enne kui meeskond saab sellest etapist edasi liikuda. Sallivuse ja kannatlikkuseta kahjuks meeskond ebaõnnestub.

Seega, kui meeskonnaliikmed üritavad töötada tõelise meeskonnana, tuleb neil paratamatult kokku puutuda arusaamatuste ja hõõrdumistega, mis tulenevad nende isiksuste, tööstiilide ja isiklike eesmärkide loomulikest erinevustest. Selle tulemusena halveneb kliima ja tulemuslikkus. Vaatamata sellele raskusele peab iga meeskonnaliige, eriti juht, olema otsusekindel ja kannatlik ning lubama sellel etapil täies ulatuses toimuda, kuid mitte laskma sellel määratleda meeskonna tulevikku. Rollid, toimetulek keeruliste persoonidega, vastutus, suhtlemine, konfliktide lahendamine, emotsioonide juhtimine, meeskonnatöö ja koostöö põhimõtete õppimine ning erinevuste ja mitmekesisuse arendamine toetavad sellest faasist väljumist. See on faas, mis saab luua aluse psühholoogiliselt turvalise keskkonna arengule.

III Võimaluste meeskond

Võimaluste meeskonda iseloomustab kokkulepped ja kultuuri areng. „Mängu“ meeskonnast väljumine ehk erimeelsuste lahendamine on kergendus ning on loonud lähedust liikmete vahele. Areng parima meeskonnani eeldab tundlikkust ja ohutust ennast väljendada vabalt. Selles faasis hakatakse jõudma kokkulepetele ja vähenevad kaitsed. On tunda kokkuleppeid esialgsetes eesmärkides, töömeetodites, suhtlemises. See võimaldab neil end üksteisega mugavalt tunda, üksteise käike ette näha ja aimata, mida nad koos saavutada võiksid. See annab meeskonnale tervikuna rohkemaid tugevusi, usaldust ja usku. Side loob valmisoleku üksteiselt õppida ja saavutada kõrgemat tulemuslikkuse taset, mis oli sõna otseses mõttes võimatu eelnevate faaside juures. Ollakse teadlikum ja selgem ühisest eesmärgist. Selles faasis on meeskonnaliikmed valmis võtma vastutust ja neil on ambitsioon töötada meeskonna eesmärkide saavutamise nimel. Nad taluvad paremini üksteise kapriise. Nad aktsepteerivad teisi sellisena, nagu nad on ja pingutavad, et edasi liikuda. Kuna see faas on seotud rahu ja aktsepteerimisega, on selles vaja julgustada vastuoluliste ideede, mõtete ja tunnete avaldamist. Meeskonnaliikmed võivad kalduda konfliktide vältimisesse, et hoida kinni kokkulepitud väärtustest, mis omakorda võib aga viia meeskonna taandarengusse ehk „Mängu“ meeskonna faasi. Vältimise tulemus on plahvatus. Seega on oluline arendada lubamist ja erinevuste ja mitmekesisuse tähistamist. Mida ausamalt ja julgemalt on võimalik suhelda seda suuremat kasu kokkuvõttes kõik saavad. Sisuliselt viib meeskonna emotsionaalse intelligentsuse arendamine loovuse ja voo seisundisse, mis teeb võimalikuks enneolematud tulemused.

IV Tõeline meeskond

Meeskonnaliikmed on pädevad, autonoomsed ja saavad otsustusprotsessiga hakkama ilma järelevalveta. Pärast ühiste eesmärkide, töömeetodite ja suhtluse kehtestamist areneb meeskondadel välja oma kultuur. Tunnuseks on see, et meeskond on oma tähelepanu ehk jõu suunanud ühiste eesmärkide saavutamisele, saavutades sageli ootamatult kõrget edu. Nad visualiseerivad ühist tulevikku, motiveerivad üksteist, õpivad üksteiselt, lahendavad vaidlusi ja teevad oma tööd viisil, mis tugevdab kogu süsteemi. Just see on sünergia, mis varasemates faasides oli nähtamatu. Erinevad töötoad, mis toetavad loovust ja isiklikku ja meeskondlikku heaolu on suurepärane areng selles faasis olevatele meeskondadele. Meeskonna tahe panustada suuremalt vajab realiseerimist.

V Erakordne meeskond

Kui meeskonnas kujuneb välja kultuur, mis põhineb aktsepteerimisel, inspireeritud tegevustel, õppimisel, saavad selle liikmed muuta oma võidud ja ebaõnnestumised pidevaks täiustamiseks. Meeskonnaliikmed tegutsevad oma loomulikus tugevuste tsoonis ja on valmis arendama endas unikaalseid oskuseid, mis suurendavad meeskonna võimekust veelgi. Liikmed leiutavad ja genereerivad uusi tööviise ja seeläbi kohanevad muutustes suurepäraselt. Võime muutuda ja leiutada võimaldab neil saavutada erakordseid tulemusi ja olla seeläbi erakordne meeskond. Toetades meeskonnaarengut, et nad saaksid panustada suuremasse heaolusse või isegi heategevusse täidab neid veelgi enam. Oma meeskonna arendamine on järjepidevuse ja kannatlikkuse väljakutse. Olud ja ümbritsev on pidevas muutumises. Oluline teadmine, et inimesed kannavad oskuseid ja võimeid õpetab väärtustama iga indiviidi unikaalsust ja unikaalsete inimeste sünergiat. Oskus juhtida jõudu on võime luua enneolematuid kogemusi. Kasulik on teada, et arenguetappe läbitakse mitmeid kordi ning vahel ollakse kahes faasis samaaegselt. Navigeerimine on teadvustamine. Teadvustamine loob valikud mida teha ja miks.

Emotsionaalne intelligentsus: Motivatsioon

Me kõik otsime sisemist rahulolu pakkuvaid ülesandeid (kaasahaaravat, köitvat). Just need kogemused, mis sisemist rahulolu pakuvad vallandavad meis positiivseid emotsioone ja kasvatavad emotsionaalset intelligentsust. Selle tulemuseks on voo seisund. Voo seisund viib inimest õnne ja tulemuslikkuseni. Koolitusel arendame sisemist motivatsiooni ning oma energia juhtimist.

Emotsionaalne intelligentsus: Empaatia

Empaatia on üks olulisemaid emotsionaalse intelligentsuse väljundeid. Empaatia on vajalik, et igapäevaste kokkupuudetega tööl edukalt toime tulla. Kuidas empaatiat kasutada erinevates olukordades ning kuidas empaatiat arendada , on vajalik oskus tundlikele ja vähem tundlikele inimestele. Erinevad empaatia tüübid, kasulikkus, takistused ning arendamine on meie koolituse kesksed teemad.

Koostöö ja EQ arendamine meeskondades

On arusaadav, et kõik meeskonnad ei käitu nagu armastav perekond. Võib esineda pingeid, tülisid ja isegi lahkuminekuid, mis kõik mõjutab õnne ja tootlikkust. Emotsionaalse intelligentsuse (EQ) arendamine meeskondades aitab vähendada vaidluseid ja aitavad teha koostööd. EQ viitab oskusele mõista ja juhtida emotsioone ning võimet kaasa tunda teistele. EQ-d saab arendada individuaalselt ja ka meeskondades. Miks EQ on koostöö ja meeskonnatöö jaoks ülioluline, millised on selle tunnused ja kuidas seda arendada on kõik õpitav meie koolitustel.

Konfliktide juhtimine EQ abil

Töökohtade konfliktid on sagedased. Need ulatuvad kaebustest kolleegide üle, kes ei korista enda järel, võimuvõitlusest ja ametialasest armukadedusest. Konfliktide juhtimine on kasulik vahend, mis aitab selliseid probleeme leevendada. Konfliktijuhtimise oskusi õpetatakse erinevalt meie koolituste keskmes on EQ ehk oskus ära tunda ja mõista oma ja teiste emotsioone. Oma emotsioonide juhtimine tähendab, et meeskonnaliikmed suudavad hinnata oma tundeid, tunnustada ja kaasa tunda oma kolleegide ning selle tulemusena käsitleda ja lahendada konflikte tõhusamalt. Konfliktide juhtimine, EQ võtmeroll konfliktide lahendamisel, tõhusad viisid konfliktide juhtimiseks EQ abil ja palju muud on meie treeningute keskmes.

Loovus, loomingulisus ja EQ

Loovuse osas on erinevaid arvamusi. Sagedasem on arvamus, et see on anne, millega inimene sünnib. Loovus on aga oskus ja me kõik saame õppida olema leidlikumad. On veel üks oskus, mida me saame õppida, mis aitab loovust veelgi parandada: emotsionaalne intelligentsus. Et loovust tõesti rakendada

ja kasutada, on kasulik mõista nii positiivseid kui ka negatiivseid emotsioone. See toob kaasa suurema usalduse, koostöö ja enesekindluse uute ideede ja lahenduste genereerimisel ja pakkumisel. Miks EQ avaldab positiivset mõju loovusele ja innovatsioonile? Kuidas EQ suurendab loomingulist meeskondades. Kuidas parandada oma EQ-d, et suurendada loovust.

Eneseteadlikkus

Meeskondade jaoks tähendab eneseteadlikkus seda, et nad suudavad ära tunda oma tugevaid ja nõrku külgi. Nad näevad asju teiste inimeste vaatenurgast, teevad paremaid otsuseid ja suurendavad oma enesekindlust.

Sotsiaalsed oskused

Sotsiaalsed oskused seisnevad teiste inimeste emotsioonide tajumises ja positiivses mõjutamises. On strateegiaid, mida on võimalik harjutada oma sotsiaalsete oskuste parandamiseks: aktiivne kuulamine ja mitteverbaalsele suhtlusele tähelepanu pööramine. Millised tugevaid sotsiaalsed oskusi endas arendada? Kuidas seda teha?

Avatud suhtlemine

Rahulolu ja tulemuslikkus on saavutatav läbi avatud suhtlemise. Avatud suhtlemise puhul on märksõnaks jagamine. Koolituse eesmärk on arendada avatud suhtlemist läbi mõtete, tunnete ja tegude. Räägime avatud suhtlemisest ja uskumustest, mis avatud suhtlemist takistavad ning arendame endas võimet avatult suhelda.

Kommunikatsioon ja suhtlemine

Oskus üksteisega suhelda soodustab head koostööd ning loob paremad suhtluskanalid kogu ettevõttes. Koolitustel õpime üksteisega suhtlema. Õpime suhtlema pingete, hirmu ja viha avaldumisel. Õpime tundma mitteverbaalset ja verbaalset suhtlemist ning suhtlemise kasu ja kahju. Kujundame enda jaoks piirid ja suhete eesmärgid ning arengukohad.

Erinevate arvamuste julgustamine

Eriarvamused, on kasvuks ja arenguks hädavajalikud. Erinevate mõtete tervitamine tööl võib samuti viia viljakamate ideede ja tõhusa, produktiivse meeskonnatöö juurde. Koolitusel käsitleme teemasid: kuidas võtta vastu erinevaid arvamusi, tugevdades samal ajal oma koostööoskusi.

Meeskonnatöö jõud

Meeskonnatöö ei pruugi olla igaühe lemmik. Samas on palju projekte mida üksi lihtsalt pole võimalik täita ning meeskonnatöö on hädavajalik. Meeskonnatöö vastupanust on võimalik saada üle. Räägime meeskonnatöö kasust, oskustest ja teadmistest mida iga persoon saab meeskonnale anda ning tegeleme oskuste arendamisega, et igaühe panus meeskonnatöösse toimuks vabast tahtest ja rõõmust.

Ühiste eesmärkide seadmine

Kui iga liige usub, et tema tee on parim, tekivad meeskonnas erimeelsused. Et olla edukas meeskond, on ühised eesmärgid üliolulised. Need aitavad töötajatel keskenduda, hoida ülesandeid õigel kursil. Koolitus aitab paremini mõista, mis on ühised eesmärgid, kuidas need on kasulikud ning kuidas neid püstitada. Räägime lühi- ja pikaajaliste eesmärkide vahelisest seosest ning õpime seadma tõelise jõuga eesmärke.

Koostöö

Tavaliselt sünnivad parimad ideed siis, kui mitu inimest panevad oma pead kokku. Koostöö on võtmetähtsusega produktiivsuse, kasumlikkuse ja arengu jaoks. Iga inimene toob lauale midagi unikaalset ja aitab kaasa parima võimaliku tulemuse saavutamisele. Koolitusel käsitleme koostööd ja selle kasu, võimalusi ning leiame võimalused ületada koostöö takistusi.

Tööeetika

Tööeetika puudumine on paljudes meeskondades koostööd aeglustav faktor. Räägime täpsusest ja tähtaegadest kinnipidamisest ja tähtaegade seadmisest, tähelepanu kõrvalejuhtimisest ja hoidmisest ning motivatsioonist. Õpime seeläbi töötama pinge all ja õpime tegevusi juhtima, et aega väärtustada ja ennast hoida. Ajajuhtimine on tegelikult oma aja otstarbekas kasutamine

Erinevuste ja mitmekesisuse tähistamine

Me ei pea me olema kõiges head, sest on teisi inimesi, kes täidavad need lüngad. Mida mitmekesisem on meie maailm seda enam on meil ideid, vaatenurki ja inimesi, et ülesandeid täita. Mis on erinevus ja mitmekesisus ning kuidas me üksteist täiustame? Mis on võrdlemine ja konkurents. Mille osas me tegelikult vastupanu tunneme? Koolituse eesmärk on õppida hindama erinevusi ja vabastama ennast piiravatest hinnangutest.

Usalduse ja austuse loomine

Eesmärkide saavutamiseks on vajalik usaldada ja austada oma inimesi. Koolitusel räägime usalduse ja lugupidamise olulisusest meeskonnas, kuidas neid omadusi arendada.

Rollid ja kohustused

Kui kõik töötajad saavad aru, mida neilt oodatakse ja milliste konkreetsete ülesannete eest nad vastutavad, siis muutub meeskonnatöö ja suhtlemine palju tõhusamaks. Lisaks määratud rollidele on töötajatel rida alateadlikult võetud rolle. Mis on rollid ja vastutus? Kuidas need toetavad selgust ja lihtsat kommunikatsiooni. Kuidas navigeerida?

Toimetulek keeruliste isiksustega

Teie oskus erinevate inimtüüpidega toime tulla võib mõjutada teie edu ja üldist õnne rohkem kui paljud teised oskused. Koolitusel õpime kuidas oma elus olevate keeruliste inimestega edukalt toimida. Toimetuleku- ja läbirääkimisstrateegiaid ning palju muud väärtuslikku. Inimeste tujud ja tüübid, keerulised kohtumised ja edukas suhtlus.

Edu tähistamine

Saavutused ja verstapostid töökohal võivad olla suured või väikesed. Aga kui neid pidevalt ignoreeritakse mõjub see moraalile ja tulemuslikkusele. Kuidas luua rituaale ja tähistada ning miks see vajalik on? Miks saavutuste tunnustamine on oluline, Millal ja kuidas tähistada edu? Tunnustamise ja tänulikkuse kultuur.

© OJAR 2022. Kõik õigused kaitstud.

bottom of page